La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de terceres persones per a personalitzar la navegació i millorar els seus serveis mitjançant les anàlisis dels hàbits de navegació. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús de conformitat amb la nostra Política de cookies.

Català

Política de privacitat

Apolo

Política de privacitat

En compliment del que es disposa a la normativa estatal i europea aplicable en matèria de protecció de dades personals,  l’informem que les dades de caràcter personal que els nostres clients, subscriptors, candidats, treballadors, proveïdors o col·laboradors de AUTOPARK, S.A., conegut sota el distintiu de SALA APOLO, amb CIF número A-08054140, i domicili a Nou de la Rambla 113, 08004 Barcelona, inscrita com a empresa dedicada a la prestació de serveis de sales de ball i discoteca Epígraf: 9691. CNAE 923, i registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, Ins. En el Reg. Mercantil de Barcelona, en el tom 11.525, foli 92, fulla nº B70582, inscrp. 12ª (en endavant SALA APOLO).

7.1. Què és una dada personal i quines dades es tracten?

Dada personal és tota la informació que identifiqui o permeti identificar a una persona física, com el nom, cognoms, imatge, veu, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon, documents oficials d’identitat (NIF, DNI, Passaport), etc. i/o que estigui relacionada amb una persona física, com les seves condicions, el seu compte corrent, gustos, preferències, hàbits i comportament, els productes o serveis que contracta, etc.

Seran tractades totes les dades personals:

 1. Facilitats pel propi titular de les dades i/o una persona legitimada per qualsevol via de comunicació, ja sigui
 • A través de la web, mitjançant formularis i/o enviaments de correus electrònics.
 • A través de fulles d’encàrrec de serveis o formularis en paper o format paper o dispositius recollits a mà.
 • A través de la contractació dels serveis.
 1. Els obtinguts quan s’han realitzat activitats i/o gestions derivades de les anteriors accions.
 2. Els obtinguts mitjançant l’estudi i la investigació de les dades anteriors.

SALA APOLO tractarà les dades personals de tots aquells USUARIS, ja siguin clients, subscriptors, candidats, treballadors, proveïdors o col·laboradors de SALA APOLO.

Únicament es duran a terme aquells tractaments que comptin amb una base jurídica que sigui legítima i que compleixi en tot moment amb el deure d’informació a l’USUARI i altres obligacions essencials en aquesta matèria.

7.2. Responsable de tractament de les seves dades

Les dades personals seran tractades per SALA APOLO.

Igualment podran ser tractades per aquells col·laboradors externs necessaris per realitzar l’activitat o tractament adequat a l’USUARI i que SALA APOLO contracti en qualitat d’encarregat de tractament, amb el previ compliment dels requisits exigits legalment, tals com:

 1. Serveis informàtics i serveis d’allotjament i xarxes de telecomunicacions.
 2. Serveis de gestió laboral, comptable i/o jurídica.
 3. Serveis de manteniment i neteja.
 4. Serveis d’arxiu, gestió i destrucció d’informació.
 5. Serveis de transport.
 6. Serveis de màrqueting i publicitat.

7.3. Finalitats, forma i base jurídica de tractament de les dades personals

Les dades personals seran tractades en conformitat a les finalitats que es descriuen a continuació i en conformitat a la forma i base jurídica que es descrigui per a cada finalitat.

7.4. Prestació dels serveis sol·licitats

SALA APOLO tractarà les dades personals d’aquells USUARIS que sol·licitin informació, i/o servei a SALA APOLO per qualsevol mitjà per:

 1. Donar resposta i/o prestar aquella informació i/o servei, així com mantenir la relació professional, i/o contractual que, en el seu cas, s’estableixi.
 2. Atenció al client per qualsevol dels mitjans de comunicació facilitats a l’efecte.
 3. Mantenir la correcta prestació del servei i/o complir amb qualsevol obligació o normativa relacionada amb la contractació del servei contractat.

SALA APOLO informa que, per al correcte desenvolupament de les finalitats descrites, es tractaran la categoria de les dades que siguin necessaris i que es concretaran a cada contractació del servei.

El termini de conservació de les dades serà mentre es mantingui la relació professional, i/o contractual amb l’USUARI i, en tot cas, el termini establert de 6 anys en compliment amb la normativa aplicable en matèria fiscal pel que fa a la informació mercantil i/o de facturació i el termini de 10 anys per a la informació recollida en els expedients jurídics contractats. Una vegada finalitzats aquests terminis, la informació serà destruïda de forma segura i amb totes les garanties de confidencialitat.

La base jurídica d’aquests tractaments serà l’execució dels serveis contractats i/o sol·licitats.

L’USUARI podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició, portabilitat i/o revocar el seu consentiment davant SALA APOLO, dirigint un escrit, juntament amb còpia del seu NIF, al correu electrònic info@sala-apolo.com.

7.5. Enviaments d’informació i comunicacions comercials

SALA APOLO informa als USUARIS que sol·licitin rebre informació que les seves dades seran recaptades i tractades amb la finalitat d’enviar-li informació i notícies relacionades amb la nostra activitat i de mantenir-li informat sobre les nostres activitats i/o esdeveniments, a través dels canals de comunicació (correu electrònic, adreça postal, telèfon mòbil) facilitats.

En cas que no desitgi rebre comunicacions comercials, l’USUARU haurà d’indicar-lo a la pestanya corresponent disposta a l’efecte.

La base legítima del tractament serà, l’interès legítim de la SALA APOLO d’informar-li sobre la seva activitat.

Tota la seva informació de l’USUARI serà tractada amb absoluta confidencialitat i mantenint totes les mesures de seguretat precises per a salvaguardar-la. Així mateix,  SALA APOLO l’informa que, únicament cedirà les seves dades personals a les empreses estrictament necessàries per complir amb la contractació dels productes i/o serveis, tals com entitats bancàries per al pagament dels productes o empreses de transport que gestionin els enviaments de correspondència en el seu cas. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades.

Totes les nostres comunicacions seran firmades sota el distintiu SALA APOLO. Si detectés qualsevol incidència o frau, preguem ens ho comuniqui per tal de prendre les mesures precises.

Així mateix, l’informem que conservarem les seves dades personals mentre duri la prestació del servei i/o no revoqui el seu consentiment. Un cop finalitzats aquests terminis la informació serà destruïda de forma segura i amb totes les garanties de confidencialitat.

7.6. Menors

SALA APOLO podrà realitzar tractaments o prestació de serveis a menors de 18 anys; sempre i quan es contractin aquests serveis pels seus pares o tutors.

SALA APOLO no recopila, deliberadament, informació procedent de persones menors de 18 anys, sense que hi hagi l'autorització escrita i expressa dels pares i/o tutors dels menors. Així mateix, SALA APOLO posarà els mitjans tècnics pertinents per tal d'evitar que menors d'edat accedeixin a la contractació dels serveis que ofereix SALA APOLO i/o als esdeveniments o promocions de SALA APOLO, sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Si SALA APOLO detecta que un menor d'edat està utilitzant aquest lloc web, els serveis que ofereix SALA APOLO i/o els esdeveniments de SALA APOLO, procedirà a cancel·lar la informació enviada i ho comunicarà a l'autoritat o organisme competent. Per a això, SALA APOLO sol·licita la col·laboració de tots els USUARIS, en el sentit que, si algun USUARI detecta la divulgació i/o l'ús d'alguna d'aquestes dades, es prega ho comuniqui a través del correu electrònic facilitat, per poder procedir com correspongui.

7.7. Obligatorietat de facilitar dades personals

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, totes les dades sol·licitades als USUARIS en els formularis són obligatoris. La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d'atendre la concreta sol·licitud i/o prestació dels serveis de què es tracti.

Així mateix, serà obligatòria la comunicació de qualsevol modificació de les dades personals dels USUARIS, a fi que la informació continguda estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, l'USUARI manifesta que la informació i les dades facilitades són exactes, actuals i veraces.

7.8. A qui comuniquem les seves dades

SALA APOLO no cedirà les dades personals dels USUARIS a cap tercer sense abans haver informat i obtingut el consentiment dels USUARIS.

Si és el cas, tots ells mantindran el mateix nivell de protecció de les seves dades personals compromès en la present POLÍTICA DE PRIVACITAT i/o d'obligat compliment de la normativa en matèria de protecció de dades o ciberseguretat.                                       

7.9. Transferències internacionals de les dades personals

SALA APOLO informa que no realitza transferència internacional de les dades, contracta els serveis d'encarregats de tractament situats dins de la UE i que, en tot cas, garanteixin un nivell adequat de protecció de les dades personals.

7.10. Termini de conservació de les dades personals

Els terminis de conservació de les dades personals dels USUARIS seran els establerts en cada cas concret i/o la legislació aplicable a cada cas.

7.11. Exercici de drets

SALA APOLO informa als USUARIS que compten amb els drets següents:

 1. Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si SALA APOLO està tractant dades personals que el concerneixen o no i, en aquest cas, dret a obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 2. Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 3. Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per SALA APOLO, llevat que hi hagi obligació legal de conservar-les i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament per SALA APOLO conforme. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recollides, l'USUARI podrà sol·licitar que se suprimeixin sense dilació indeguda aquestes dades.
 4. Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de tal manera que s'eviti per part de SALA APOLO el seu tractament en un futur, que únicament les conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els USUARIS podran oposar-se al tractament de les seves dades. SALA APOLO deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims que prevalguin o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 6. Portabilitat: permet a l'interessat rebre les seves dades personals i poder transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

L'USUARI pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició, portabilitat de les seves dades personals o revoqui el seu consentiment, mitjançant una comunicació escrita aportant fotocòpia de DNI dirigida a SALA APOLO en el següent correu electrònic info@sala-apolo.com.

7.12. Reclamació davant una autoritat de control

Per qualsevol informació o dubte que tinguin al respecte no dubtin a contactar amb nosaltres a través dels nostres llocs web i recordi que hi ha la direcció de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a qualsevol reclamació i/o informació addicional dels vostres drets www.agpd.es

7.13. Seguretat

SALA APOLO es compromet a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'USUARI i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable.

7.14. Cessió a SALA APOLO de dades de terceres persones

En cas de facilitar a SALA APOLO dades personals de terceres persones, l'USUARI manifesta que ha obtingut prèviament el seu consentiment exprés per poder cedir-los a SALA APOLO.

7.15. Canvis en la POLÍTICA DE PRIVACITAT

SALA APOLO pot actualitzar aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT en qualsevol moment. Una versió actualitzada d’aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT estarà sempre disponible en aquest lloc web. Si aquests canvis afectessin a finalitats no previstes en aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT, l'informarem amb suficient antelació d'aquest tractament ulterior pel mitjà de contacte facilitat, per a que, si escau, pugui exercir els drets que estimi oportú.

8. Xarxes socials

El prestador de serveis dels perfils oficials de SALA APOLO a les xarxes socials FACEBOOK®, TWITER® YOUTUBE®, PINTEREST®, SPOTIFY® i INSTAGRAM® és l'entitat SALA APOLO (des d'ara els LLOCS OFICIALS).

L'accés i ús dels LLOCS OFICIALS requereix de l'acceptació de les Condicions Específiques de l'Apartat de Xarxes socials, les CONDICIONS GENERALS i POLÍTICA DE PRIVACITAT que es detallen; així com la política i les normes de les plataformes de xarxa social dels LLOCS OFICIALS.

No obstant això, el funcionament general de la xarxa social està regulat en primer terme, per les condicions establertes pel titular i/o proveïdor de la xarxa i, en segon terme, per les presents condicions.

SALA APOLO podrà eliminar dels LLOCS OFICIALS qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les presents CONDICIONS GENERALS o la Política de Privacitat i/o titular de la xarxa social, així com en contra del que preveu la llei, la moral, ordre públic.

De la mateixa manera, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, bé d'ofici o bé mitjançant denúncia d'un altre USUARI, vagin en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor de cadascuna de les xarxes.

Per deixar de seguir els LLOCS OFICIALS, l'USUARI haurà de seguir els passos que s'indiquin en les condicions de funcionament i ús de cada proveïdor de la xarxa, sense que SALA APOLO pugui intervenir en aquest procés.

No obstant això, SALA APOLO es reserva el dret a crear, editar, modificar i/o eliminar els LLOCS OFICIALS, sense necessitat d'informar prèviament.

Els perfils i comptes a xarxes socials estan dirigits a majors de 14 anys. Si bé, els LLOCS OFICIALS estan dirigits a majors d'edat, de manera que, aquells menors d'edat majors de 14 anys no s'han de registrar ni utilitzar cap servei ofert en els LLOCS OFICIALS, perfil o compte de SALA APOLO a les xarxes socials, ni proporcionar cap informació personal.

SALA APOLO realitzarà les gestions necessàries per evitar l'ús dels LLOCS OFICIALS per menors d’edat, en la mesura que li sigui possible.

A través dels LLOCS OFICIALS es facilita un espai en el qual l'USUARI pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos USUARIS.

Aquest ús no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

L'USUARI està obligat a fer un ús raonable dels LLOCS OFICIALS i dels seus continguts, segons les possibilitats i fins per als quals està concebut d'acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per les xarxes socials. L'USUARI serà l'únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través dels LLOCS OFICIALS.

SALA APOLO no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l'USUARI i declara expressament que no s'identifica amb cap de les opinions que els USUARIS publiquin en els LLOCS OFICIALS, de les conseqüències que es derivin es fa enterament responsable l'emissor d’aquestes opinions.

En tot cas, queda prohibit l'ús dels LLOCS OFICIALS amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el llistat següent tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:

 • Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers, protecció de dades i, molt especialment, dels menors d'edat.
 • Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir imatges o fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l'oportú consentiment dels seus titulars.
 • Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 • Reproduir, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera compartir, dins o fora dels LLOCS OFICIALS, fotografies o imatges que hagin estat posades a disposició per altres USUARIS de l'esmentada pàgina.
 • Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o a l'ordre públic.
 • Fer servir el servei per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar a altres USUARIS i / o tercers.
 • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o allotjar, emmagatzemar, distribuir o compartir qualsevol altre material o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes dels LLOCS OFICIALS.
 • Utilitzar els LLOCS OFICIALS per a l'enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l'emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.
 • Utilitzar els LLOCS OFICIALS, amb independència de la seva finalitat, per a remetre correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu no sol·licitats a una pluralitat de persones, ni enviar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.
 • Suplantar la personalitat d'un tercer amb qualsevol finalitat.

SALA APOLO podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials, judicials i/o administratives competents si detectés un ús il·legal dels LLOCS OFICIALS.

L'USUARI queda informat que els continguts i serveis oferts a través dels LLOCS OFICIALS -incloent textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions i codi html de la mateixa, així com les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. La titularitat dels drets sobre qualsevol contingut anteriorment esmentat pot correspondre tant a SALA APOLO com a terceres persones físiques i/o jurídiques.

La publicació dels continguts abans esmentats a través dels LLOCS OFICIALS no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial per SALA APOLO i/o els seus tercers legítims titulars a l'USUARI.

En cap cas, l'USUARI podrà realitzar un ús o utilització dels serveis i continguts existents en el lloc que no sigui exclusivament personal.